Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

18:33
5610 85d3 500
Reposted fromexistential existential
18:25
5997 9f58 500
Reposted fromtfu tfu
18:25
6015 02a4
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
18:23
18:23
6050 ae21 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
18:22
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

October 02 2018

06:02
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
06:02
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
06:00
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
05:59
6646 bed3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
05:57
0842 eb19 500
Reposted fromczinok czinok viascorpix scorpix
05:57
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
05:34
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

October 01 2018

19:21
Rewolucja elektroniczna, która dokonała się w ostatnich latach, po pierwsze, nie obejmuje całej planety, a po drugie, zbliżenie, które spowodowała, jest dość powierzchowne. Łącząc się za pomocą nowej techniki, widzimy, że nie mamy sobie wiele do powiedzenia.
--Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii (s. 171)
Reposted bylisiazupa lisiazupa
19:09
My na wszystko patrzymy z perspektywy jednej cywilizacji - zachodniej. Jej główną wartością jest idea rozwoju. Tymczasem w innych cywilizacjach były inne kryteria. W cywilizacji chińskiej bywały momenty kilkusetletniego zastoju, a oni uważali mimo to, że mają cywilizację najbardziej rozwiniętą.
W cywilizacjach afrykańskich wielką wagę przywiązywano nie do pracy na rzecz rozwoju, lecz do wspólnie spędzanego czasu...
--Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii (s. 169)
19:02
Cała debata nad przyszłością świata przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku oparła się na tych dwóch teoriach. Stało się tak dlatego, że tylko Amerykanie dysponują potężnymi środkami transmisji idei. Chodzi o media, prestiż uniwersytetów, system stypedniów i tak dalej. Żaden myśliciel spoza Stanów, nawet gdyby opracował taką prognozę, nie ma szans przebić się z nią na równi z Amerykanami.
--Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii (s. 168)
18:44
W zachodniej Europie nie mógł znaleźć nikogo, kto myśli o Europie.  (...) Zachód się boi, bo nie wie, co z tym wszystkim zrobić, boi się, że to będzie tylko kosztowne. I jeśli chce się dziś dyskutować o Europie, to można dyskutować o niej w Pradze, Budapeszcie, Warszawie, Poznaniu, ale nie znajdzie się ludzi, którzy będą chcieli rozmawiać o Europie na Zachodzie, bo tam oni już są zachodni...
--Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii (s. 153)
18:40
Granica małej ojczyzny przebiega tam, gdzie znajdują się najdalej położone groby naszych przodków i bliskich. Groby, kopce, kurhany. One nas strzegą. Są łącznikami między nami a tym jedynym skrawkiem planety, który zgodnie z obyczajem wszystkich kultur świata, możemy uważać za swój. Wszędzie poza nim jesteśmy imigrantami, obcymi, nawet - intruzami.
-- Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii (s. 22)

September 27 2018

15:14
9848 0380
15:13
2710 8ec4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl