Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

14:03
7051 a364 500
Reposted fromapatia apatia vianoisetales noisetales
14:01

August 07 2019

21:29
wiesz... wczoraj w nocy, kiedy jest ciemno i nikt nic nie mógł zobaczyć, wybuchła mi głowa. myśli jak robaki rozbiegły się po całym pokoju, uciekały w zakamarki i przez szczeliny wydostawały się na świat. te cięższe, czarne i tłuste udawało mi się przydeptywać butem. trochę zgniecione włożyłem na swoje miejsce i przycisnąłem kamieniem. niestety, większość lekkich i szybkich umknęła pozostawiając wolną przesteń. teraz głowę mam cięższą (przez kamień) i nie mogę spać przez wiatr gwiżdżący w pustce po brakujących myślach (tych lekkich i zwinnych).
Reposted byarnik arnik

August 06 2019

15:58
4011 d978 500
Reposted frompunisher punisher viatichga tichga
15:58
4944 4eec 500
Reposted fromtichga tichga
15:56
4974 6604
Reposted fromtichga tichga
15:56
5044 1ea8 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatichga tichga
15:56
5124 818f 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatichga tichga
15:53
3401 bca5 500
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
15:53
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoodforsoul foodforsoul
15:44
2846 c037 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
15:44
0115 0f40
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
15:43
4704 0e20 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
15:43
5782 4be0 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales

August 04 2019

22:55
22:54
22:54
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty
22:54
22:53
0556 f7a4 500
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty
22:51
0560 6370 500
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl